Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 27-02-2024 (36209) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-01-2024 (36910) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 33 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-01-2024 (08524) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 25 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 28-02-2024 (77645) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-02-2024 (16053) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-02-2024 (34864) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-02-2024 (82488) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-02-2024 (58294) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 14 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 08-02-2024 (85852) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 24-02-2024 (57333) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 28-02-2024 (77645) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-02-2024 (82488) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 27-02-2024 (36209) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 07-02-2024 (67384) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 17 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-02-2024 (39903) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-02-2024 (48331) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-01-2024 (87441) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 32 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-02-2024 (57333) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-02-2024 (16053) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 28-02-2024 (77645) đến 28-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày