bao the gioi


Tiền Thất Nghiệp
Thúy Chi - IRS/SPEC


1. Tiền thất nghiệp gồm những khoản tiền nào?

Tiền thất nghiệp (Unemployment compensation) là những khoản tiền quý vị nhận được khi bị thất nghiệp. Tiền thất nghiệp nhận được phải khai thuế lợi tức (includible in gross income), trên dòng 19 mẫu đơn 1040, dòng 13, mẫu đơn 1040A, hoặc dòng số 3 mẫu đơn 1040EZ.

Tiền thất nghiệp thường bao gồm bất cứ số tiền nào quý vị nhận đuợc chiếu theo luật bồi thường thất nghiệp của chính phủ liên bang, hay tiền trích từ quỹ thất nghiệp của tiểu bang. Tiền thất nghiệp bao gồm các khoản phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang và quận Columbia trích từ quỹ tín dụng thất nghiệp liên bang trả cho quý vị. Tiền thất nghiệp cũng bao gồm các khoản phúc lợi trả cho công nhân ngành đường sắt bị thất nghiệp, phúc lợi tàn tật trả cho người lao động như một khoản trợ cấp thay thế tiền thất nghiệp, các khoản tiền điều chỉnh trong kinh doanh chiếu theo bộ luật Thương Mại ban hành năm 1974 (the Trade Act of 1974), và các cứu trợ thất nghiệp từ bộ luật Cứu trợ Thiên Tai và Hỗ Trợ Khẩn Cấp năm 1974 (the Disaster Relief and Emergency Assistance Act of 1074). Tiền thất nghiệp không bao gồm thù lao lao động (worker’s compensation).

2. Tôi nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ tháng 2 năm nay (2009), mỗi tháng được $1,200. Tôi nghe nói năm nay mỗi người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được miễn khai thuế cho $2,400 đầu tiên, điều này có đúng hay không?

Đúng. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2009, Sở Thuế Vụ đã chính thức thông báo tất cả hay một phần tiền trợ cấp thất nghiệp của người lao động nhận được trong năm 2009 sẽ đuợc miễn thuế. Chiếu theo các điều khoản ghi trên Bộ luật về Tái Đầu Tư và Phục Hồi Kinh Tế Hoa Kỳ (the American Recovery and Reinvestment Act of 2009), số tiền $2,400 đầu tiên trên tổng số tiền thất nghiệp người thọ thuế nhận được trong năm này sẽ được miễn thuế lợi tức.
Luật mới không áp dụng cho năm 2008 và những năm về truớc.

3. Người nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp có phải đóng thuế cho số tiền họ nhận được hay không? Bằng cách nào?

Nếu quý vị nhận được tiền thất nghiệp trong năm, vào cuối năm quý vị sẽ nhận đuợc một mẫu 1099-G thông báo số tiền quý vị đã nhận đuợc. Tiền thất nghiệp nhận được trong cùng một năm phải được tính chung với các nguồn lợi tức khác quý vị nhận được để khai thuế, trừ khi quý vị có đóng góp vào một quỹ thất nghiệp và số tiền bỏ vào quỹ nhiều hơn số tiền trích phụ cấp thất nghiệp quý vị nhận được.

Nếu quý vị nhận tiền thất nghiệp, quý vị có thể phải đóng các khoản thuế tạm thu cho số tiền nhận đuợc. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn cách đóng thuế tạm thu cho chính phủ Liên bang. Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này, xin tham khảo thêm mẫu đơn W-4V (Form W-4V - Voluntary Withholding Request).

Phúc lợi phụ cấp thất nghiệp (Supplemental unemployment benefits) nhận được từ quỹ riêng của công ty KHÔNG được xem như tiền thất nghiệp nhằm mục đích đóng thuế theo tiêu chuẩn tiền thất nghiệp, bởi vì phúc lợi phụ cấp thất nghiệp được đánh thuế như tiền lương và phải được đóng thuế tạm thu. Phúc lợi thất nghiệp có thể phải chịu thuế lao động và thuế y tế. Phúc lợi phụ cấp thất nghiệp được thông báo cho quý vị trên mẫu báo lương W-2. Xin tham khảo thêm ấn bản 15-A (Publication 15-A, Section 5, page 12) để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến loại phúc lợi này.

Phúc lợi thất nghiệp nhận được từ một quỹ tư (đôi khi cũng từ một quỹ của chính phủ) do quý vị đã tự nguyện bỏ tiền vào quỹ. Khi bị thất nghiệp, số tiền quý vị nhận được trích từ quỹ này sẽ phải đóng thuế nếu số tiền nhận được nhiều hơn số tiền tổng số tiền đã bỏ vào quỹ. Phần lợi tức phải đóng thuế này không phải là tiền thất nghiệp, và quý vị phải khai số tiền này như một “other income” trên đơn khai thuế 1040 của quý vị. Xin tham khảo thêm ấn bản số 15-A (Publication 15-A) để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.

4. Tôi nhận được phụ cấp phúc lợi thất nghiệp (supplemental unemployment benefits) từ quỹ thất nghiệp của công ty nơi tôi làm việc trước đây, mỗi tháng $1,750. Tiền này có phải tiền trợ cấp thất nghiệp hay không? Tôi có được miễn thuế cho $2,400 đầu tiên nhận được hay không?

Như vừa trình bày, tiền “supplemental unemployment benefits” không phải là tiền thất nghiệp (unemployment compensation). Cơ quan hoặc công ty gởi tiền phúc lợi thất nghiệp cho quý vị sẽ gởi cho quý vị mẫu W-2, trên đó ghi số tiền phúc lợi thất nghiệp quý vị đã nhận được trong năm. Tiền này không được miễn thuế theo tiêu chuẩn $2,400 đầu tiên trên tổng số tiền thất nghiệp nhận được trong năm.

Copyright © 2008 - All rights reserved.