bao the gioi


SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHO AI, SỬA CÁI GÌ?
Phạm Trần


Ban Chấp hành Trung ương XI của đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 4 đến 10 tháng 7 (2011) đã tập trung vào 2 việc: Thảo luận và cho ý kiến “sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992” và “ giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước”, tuy nhiên việc sửa đổi Hiến pháp đã bị Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Điều lệ đảng (2011) chận ngang họng trước khi bắt đầu.

Việc làm vờ vịt mị dân của đảng sẽ vô ý nghĩa nếu quyền làm chủ đất nước của người dân vẫn chỉ là hình thức như hiện nay và Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia tiếp tục làm tay sai cho đảng.

Lý do sửa đổi Hiến Pháp, theo lời Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng thì: “Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Nhà nước ta đã ban hành 4 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001).”

Nhưng nay, sau 25 năm được gọi là “đổi mới” (từ 1986) thì tình hình đất nước đã thay đổi nên Trọng bảo : “Đại hội (đảng) đã quyết định phải khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.”

Tuy nhiên Hiến pháp 1992 sẽ được “sửa đổi, bổ sung” như thế nào, chưa ai biết, vậy mà Trọng đã rào đón nghe rất chướng tai: “Tuy nhiên, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc rất khó và hệ trọng, cần được tiến hành một cách khoa học và chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương cần thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương châm, phương pháp tiến hành nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm phát huy dân chủ, có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.”

Tại sao lại sợ bị chống đối, mỉa mai một việc làm chưa ai biết nội dung tốt hay xấu, dân chủ hay độc tài nhếch nhác hơn Hiến pháp 1992?

Trọng không cho biết liệu có người nào, nhóm nào hay ban, ngành nào trong đảng đã soạn xong một Hiến pháp mới, hay một số điều mới để trao cho 200 Ủy viên Tung ương đảng, chính thức và dự khuyết, xem xét thảo luận trong kỳ họp ngắn ngủi này , hay chỉ thảo luận theo kiểu chung chung như “cỡi ngựa xem hoa”?

Việc có thảo luận đàng hoàng hay có lệ cũng chẳng quan trọng vì chuyện sửa đồi, bổ sung Hiến pháp 1992 đã bắt đầu từ Trung ương đảng, thay vì phải do Quốc hội như khoản 1, Điều 84 Hiến pháp quy định: “Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.”
Hành động ngược chiều này một lần nữa chứng minh đảng tiếp tục ngồi lên Hiến pháp để nắm đầu Quốc hội như Điều 4 Hiến pháp 1992 đã xác nhận: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Đảng CSVN chỉ có hơn 3 triệu đảng viên mà lại tự cho mình quyền “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” , tức cai trị cả 87 triệu con người thì qủa là tham lam và độ tài.

Nhưng cái đảng này, trước khi viết ra Điều 4 Hiến pháp để ngồi lên đầu dân thì cũng đã trơ trẽn nịnh dân trong Điều 2 rằng: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”

CÓ KHÁC GÌ NHAU?

Tư tưởng mị dân này còn được lập lại rập khuôn trong phần IV của Cương lĩnh đảng năm 2011 (Hệ thống Chính trị và Vai trò Lãnh đạo của Đảng):”Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.... Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Thậm chí trong Bản Điều lệ đảng, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011 cũng viết: “ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. ..”

“…Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.”

Như vậy có phải đảng đã mượn Hiến pháp để viết ra Cương lĩnh và Điều lệ cho đảng hoạt động để nắm lấy cả nước?

Lối làm ăn nhập nhằng này đã lộ ra bản chất tham lam của đảng CSVN đối với nhân dân và xã hội.

Vì vậy bất cứ sự sửa đồi hay bổ sung nào của Hiến pháp mà không phục hồi được quyền làm chủ đất nước của nhân dân; không tách Quốc hội ra khỏi quyền chủ quản của đảng; không chấm dứt vài trò lãnh đạo độc tài, hay vẫn tiếp tục chủ trương đảng cử dân bầu ra các cơ quan đại biểu cho dân thì dù có tô son điểm phấn cách mấy thì Hiến pháp mới cũng vô giá trị, không thay đổi được bộ mặt của chế độ.

Bởi vì từ trước tới nay, nhà nước chưa bao giờ tôn trọng các quyền của dân ghi trong Hiến pháp 1992 như: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.” (Điều 3)

Hay Điều 6: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân…..”

Hoặc Điều 68: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.”
Đặc biệt Nhà nước còn nuốt lời hứa ghi trong các Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”

Điều 70: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.”

Ngoài ra Nhà nước còn trắng trợn vi phạm cả Điều 73 viết rằng: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.”

Ngay cả Ban Thường Vụ Quốc hội cũng đã tìm mọi cách để ngăn chận Quốc hội không thi hành các quyền: “Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao v.v…” như đã xẩy ra đối với trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và các Bộ trưởng liên hệ trong vụ con tầu chìm Vinashin bị phá sản mất trên 8000 tỷ đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân.

Sự mạo nhận “pháp quyền” còn được đảng cả gan nói như con vẹt trong Cương lĩnh 2011: “ Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.”

Nhưng thực tế đã chứng minh đảng nói một đàng làm một nẻo, dù Hiến pháp và các Luật lệ đã minh định trên giấy trắng mực đen đầy đủ các quyền của dân.

Do đó, thay vì mất công sửa đổi và bổ sung vá víu thì đảng hãy can đảm nhìn ra bên ngòai xem có dân tộc nào trên thế giới sống giầu, nước mạnh mà phải đeo trên cổ bản Hiến pháp phản dân chủ và phi dân tộc như ở Việt Nam không ? -/-

Phạm Trần
(07/011)

Copyright © 2008 - All rights reserved.