Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ bảy trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất59 (5 lần), 23 (3 lần), 25 (3 lần), 69 (3 lần), 89 (3 lần), 96 (3 lần), 03 (2 lần), 04 (2 lần), 06 (2 lần), 13 (2 lần), 21 (2 lần), 29 (2 lần), 36 (2 lần), 39 (2 lần), 40 (2 lần), 43 (2 lần), 45 (2 lần), 49 (2 lần), 54 (2 lần), 56 (2 lần), 61 (2 lần), 63 (2 lần), 64 (2 lần), 66 (2 lần), 67 (2 lần), 77 (2 lần), 78 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất02 (0 lần), 09 (0 lần), 17 (0 lần), 19 (0 lần), 22 (0 lần), 24 (0 lần), 31 (0 lần), 34 (0 lần), 38 (0 lần), 44 (0 lần),