Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất10 (5 lần), 51 (4 lần), 78 (4 lần), 87 (4 lần), 14 (3 lần), 16 (3 lần), 41 (3 lần), 45 (3 lần), 56 (3 lần), 89 (3 lần), 97 (3 lần), 98 (3 lần), 00 (2 lần), 03 (2 lần), 04 (2 lần), 06 (2 lần), 07 (2 lần), 28 (2 lần), 43 (2 lần), 46 (2 lần), 47 (2 lần), 49 (2 lần), 61 (2 lần), 62 (2 lần), 64 (2 lần), 70 (2 lần), 79 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất01 (0 lần), 05 (0 lần), 08 (0 lần), 13 (0 lần), 15 (0 lần), 17 (0 lần), 22 (0 lần), 23 (0 lần), 25 (0 lần), 30 (0 lần),