Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ tư trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất05 (4 lần), 24 (4 lần), 34 (4 lần), 06 (3 lần), 11 (3 lần), 21 (3 lần), 30 (3 lần), 46 (3 lần), 01 (2 lần), 04 (2 lần), 07 (2 lần), 08 (2 lần), 10 (2 lần), 15 (2 lần), 18 (2 lần), 22 (2 lần), 23 (2 lần), 49 (2 lần), 50 (2 lần), 59 (2 lần), 62 (2 lần), 66 (2 lần), 69 (2 lần), 74 (2 lần), 76 (2 lần), 81 (2 lần), 84 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất00 (0 lần), 02 (0 lần), 09 (0 lần), 12 (0 lần), 19 (0 lần), 20 (0 lần), 26 (0 lần), 35 (0 lần), 37 (0 lần), 38 (0 lần),

error: Content is protected !!